نرم افزار

لیست نرم افزارهای تهیه شده توسط گروه مهندسان مشاور طرح گارنو:
 1. برنامه CIVIL2CSDP جهت صدور اجزاء مختلف مسیر از برنامه AutoCAD Civil 3d به برنامه CSDP
 2. فراهم نمودن امکان صدوراجزاء مختلف مسیر از برنامه AutoCAD Civil 3d به فرمت ASCII سازگار با برنامهCSDP شامل:

  • پلان اتوماتیک مسیر
  • قوسهای افقی (شامل قوسهای دایره ساده و کلوتوئید- دایره- کلوتوئید)
  • خط پروژه
  • قوسهای قائم
  • پروفیل طولی با فرمت
  • مقاطع عرضی با فرمت
  • پروفیل طولی و مقاطع عرضی با فرمت Generic
  • پروفیل طولی و مقاطع عرضی با فرمت Total Station
  • شبکه
 3. برنامه ALD2CSDP جهت صدور اجزاء مختلف مسیر از برنامه Autodesk Land Desktop به برنامه CSDP
 4. فراهم نمودن امکان صدوراجزاء مختلف مسیر از برنامه Autodesk Land Desktop به فرمت ASCII سازگار با برنامهCSDP شامل:

  • پلان اتوماتیک مسیر
  • قوسهای افقی (شامل قوسهای دایره ساده و کلوتوئید- دایره- کلوتوئید)
  • خط پروژه
  • قوسهای قائم
  • پروفیل طولی با فرمت
  • مقاطع عرضی با فرمت
  • پروفیل طولی و مقاطع عرضی با فرمت Generic
  • پروفیل طولی و مقاطع عرضی با فرمت Total Station
  • شبکه
 5. برنامه PG4Civil3D ترسیم پروفیل طولی کامل مسیر در محیط AutoCAD Civil 3d
  • استخراج اطلاعات پروفیل طولی بر اساس طراحی انجام شده در محیطAutoCad Civil 3d
  • ترسیم پروفیل طولی مطابق برنامه CSDP در محیط AutoCAD Civil 3d
  • شیت بندی خودکار و سهولت در چاپ پروفیل طولی
  • تغییر سطح مبنای ارتفاعی با توجه به محدودیت در ارتفاع شیت ها
  • امکان ترسیم پروفیل طولی با مقیاس های افقی ۱:۱۰۰۰، ۱:۲۰۰۰، ۱:۵۰۰۰ و ۱:۱۰۰۰۰ (مقیاس قائم به ترتیب برابر با ۱:۱۰۰، ۱:۲۰۰، ۱:۵۰۰، ۱:۱۰۰۰)
  • نمایش اطلاعات مربوط به کیلومتر و ارتفاع خط پروژه و خط زمین در کلیه نقاط برداشت شده
  • نمایش پل ها و آبراه ها
  • نمایش بنچ مارک ها
  • نمایش دیاگرام انحنا و دیاگرام دور
 6. برنامه PG4ALD2007 ترسیم پروفیل طولی کامل مسیر در محیط Autodesk Land Desktop
  • استخراج اطلاعات پروفیل طولی بر اساس طراحی انجام شده در محیطAutodesk Land Desktop
  • ترسیم پروفیل طولی مطابق برنامه CSDP در محیط Autodesk Land Desktop
  • شیت بندی خودکار و سهولت در چاپ پروفیل طولی
  • تغییر سطح مبنای ارتفاعی با توجه به محدودیت در ارتفاع شیت ها
  • امکان ترسیم پروفیل طولی با مقیاس های افقی ۱:۱۰۰۰، ۱:۲۰۰۰، ۱:۵۰۰۰ و ۱:۱۰۰۰۰ (مقیاس قائم به ترتیب برابر با ۱:۱۰۰، ۱:۲۰۰، ۱:۵۰۰، ۱:۱۰۰۰)
  • نمایش اطلاعات مربوط به کیلومتر و ارتفاع خط پروژه و خط زمین در کلیه نقاط برداشت شده
  • نمایش پل ها و آبراه ها
  • نمایش بنچ مارک ها
  • نمایش دیاگرام انحنا و دیاگرام دور
 7. برنامه PDS 234 جهت طراحی روسازی های آسفالتی بر اساس روش نشریه ۲۳۴