...
استاندارد های بین المللی ایزو

...
گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

...
رتبه بندی

...
سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱-۲۰۱۵

...
عضویت جامعه مهندسان ایران

...
کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

...
انجمن صنفی مهندسین مشاور استان کرمان

...
گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

...
انجمن خدمات فنی و مهندسی استان کرمان