...
سیستم مدیریت پروژه ایزو ۲۱۵۰۰:۲۰۱۲

...
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ایزو ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸

...
سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵

...
سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵

...
سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵

...
گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

...
رتبه بندی

...
عضویت جامعه مهندسان ایران

...
انجمن صنفی مهندسین مشاور استان کرمان

...
لیسانس استفاده از نرم افزار اتوماسیون اداری

...
انجمن خدمات فنی و مهندسی استان کرمان