مصاحبه جناب مهندس صالحی رئیس هیات مدیره شرکت مهندسان مشاور طرح گارنو با روزنامه کار و کارگر

 

  • سرمایه ما نیروی انسانی است

  • وضعیت پرداخت مطالبات شرکت

  • موانع پیش روی شرکت

  • تاثیر ارایه اوراق مشارکت بر روند فعالیت شرکت

  • وضعیت بهره مندی نیروهای متخصص

Baghmelli

منبع خبری:

روزنامه کار و کارگر