تقدیر مدیرکل محترم اداره بنادر و دریانوردی استان هرمزگان از نوآوری مهندسان مشاور طرح گارنو در پروژه تعمیرات و نوسازی خطوط ۴ و ۵ ریلی بندر شهید رجایی

شرکت مهندسان مشاور طرح گارنو با نوآوری نوین در طراحی پروژه بزرگ تعمیرات و نوسازی خطوط ۴ و ۵ ریلی بندر شهید رجایی موفق به ابداع روش اجرایی خط اسلب ترک که در قسمت همسطح بجای ریل های P50 و PH37 از ریل (UIC60 (E1 استفاده شد،گردید و فقدان تامین تجهیزات متاثر از تحریم ها را مرتفع ساخت که این موضوع مورد تقدیر و قدردانی مدیران ارشد اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، وزارت راه و شهرسازی و کارشناسان فنی ذی ربط گردید.
منابع خبری:
اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
Baghmelli