تمدید گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

در تاریخ ۱۷ دیماه ۹۶ گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ تمدید گردید.


Salahiat