بهره برداری از فاز دو تقاطع سه سطح معلم شیراز

توضیحات اجمالی دکتر پاک فطرت, مهندس فرج زاده و مهندس مستمع حول محور ساخت پروژه معلم و نظرات همشهریان درباره تقاطع ایجاد شده در محل میدان سابق معلم