برگزاری دوره آموزشی الزامات استاندارد ایزو ۹۰۰۱ – ویرایش ۲۰۱۵

با توجه به تغییرات بوجود آمده در ویرایش جدید الزامات استاندارد ایزو (ویرایش ۲۰۱۵) از تاریخ ۹۵/۲/۱۹ به مدت ۴ روز دوره آموزشی این استاندارد توسط آقای مهندس هوشمند در محل شرکت برای کارمندان برگزار گردید.