مقالات

لیست مقالات ارائه شده توسط گروه مهندسان مشاور طرح گارنو:

 1. طرح بهینه روسازی در روش آشتو با بهره گیری از مدل برنامه ریزی خطی، منصور منصوری و علیرضا غنی زاده، پژوهشنامه حمل و نقل، شماره یک، سال اول، زمستان ۱۳۸۳
 2. تعیین درصد قیر بهینه در روش طرح اختلاط مارشال با استفاده از یک مدل برنامه ریزی غیرخطی، منصور منصوری و علیرضا غنی زاده، پژوهشنامه حمل و نقل، شماره چهارم، سال سوم، زمستان ۱۳۸۵
 3. بررسی روسازی های CRAM و نحوه عملکرد مکانیکی آنها، علیرضا غنی زاده ، اورنگ فرزانه و منصور منصوری، چهارمین کنگره ملی مهندس عمران، دانشگاه تهران، اردیبهشت ۱۳۸۷
 4. استفاده از کلاس class LESA برای تحلیل سیستم های الاستیک چندلایه ای، علیرضا غنی زاده چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران، ادریبهشت ۱۳۸۷
 5. اعتبار سنجی عکس العملهای بدست آمده از برنامه PAT 1.00 در تحلیل روسازی های انعطاف پذیر، علیرضا غنی زاده.
 6. فرآیند طراحی کریدور بهینه مسیر با استفاده از GIS، علیرضا غنی زاده، منصور فخری.
 7. مقایسه قابلیت های عمومی نرم افزار های مختلف طراحی روسازی و ارائه گزینه مناسب برای کشور، علیرضا غنی زاده، منصور منصوری، سومین همایش قیر و آسفالت ایران
 8. مقایسه هزینه اجرای روسازی CRAM با دیگر انواع روسازی های انعطاف پذیر در ایران، علیرضا غنی زاده، منصور منصوری.
 9. بررسی پایداری سدهای خاکی و سنگریزه ای با هسته بتن آسفالتی، محسن صالحی، پروین صفاپور، ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اردیبهشت ۱۳۸۳
 10. ارزیابی جایگزینی هسته رسی با هسته بتن آسفالتی در سدهای خاکی، محسن صالحی، سیدمرتضی مرندی و محمدحسین باقری پور، سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، آذر ۱۳۸۱
 11. بررسی روشهای اجرائی سدهای خاکی با هسته بتن آسفالتی محسن صالحی، سیدمرتضی مرندی و محمدحسین باقری پور