تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه در شرکتهای مهندسان مشاور طرح گارنو هسته اولیه فعالیتهای تحقیقاتی در بخش مشاوره میباشد. این واحده به طور عمده فعالیت هایی از قبیل ارتقاء کیفیت خدمات مشاوره، ارائه خدمات مشاوره جدید، بهینه سازی فرایندها طراحی و مدیریت، انتقال و جذب فناوریها، کسب دانش فنی برای مشاوره مناسب تر و غیره را درچارچوب سیاست های صاحبان مدیریت دنبال می نماید. با وجودیکه واحد تحقیق و توسعه در شرکهای مهندسین مشاور نقش مهمی در ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات می توانند ایفا کنند، این واحد در بسیاری از سازمانها با تنگناها و مشکلات عدیده ای روبرو هستند. واحدهای تحقیق و توسعه در اجراء و در حوزه های راهبردی واحدهای مشاوره جایگاه مناسب خود را به دست نیاورده است و نسبت به ساختارهای اصلی واحدهای مشاوره جنبه فرعی دارند. در بسیاری از شرکتها بخش تحقیق و توسعه در متن فعالیتهای جاری قرار ندارند و نقش آنها در اثر بخشی فعالیتهای پژوهشی کم رنگ و حاشیه ای است. از مشکلات این واحدها ارتباط با نوع و عملکرد سازمان و مدیریت موسسه و فقدان اعتماد به درجه مفید بودن اینگونه واحدها، کمبود یا نبودن برنامه های علمی و منطقی تجربه های منفی در خصوص واحدهای تحقیق و توسعه در خدمات مشاوره است، این عوامل و دیگر عوامل باعث شده واحدهای مذکور به راحتی نتوانند نقش استراتژیک خود را در خدمات مشاوره ایفا کنند. عوامل سازمانی شامل مدیریت و رهبری، سازماندهی و عوامل درونی واحدهای تحقیق و توسعه شامل تفهیم و تفاهم مناسب اهداف و استراتژی ها، سازماندهی فعالیتهای تحقیق وتوسعه، سبک مدیریت و تبیین وظایف و مسئولیتهای مدیران و کارشناسان شاغل، ویژگیهای نیروی انسانی و بررسی امکانات و منابع موجود در واحدهای تحقیق و توسعه از عوامل تاثیرگذار بر پیشرفت و موانع رشد فعالیتهای تحقیق و توسعه می باشد.
عملکرد واحد تحقیق و توسعه نتیجه همکاری نظام منــــد مجموعه ای از زیر سیستم های اصلی است که در کنار یکدیگر وظایف مورد انتظار از واحد تحقیق و توسعه را عملی می سازند. زیرسیستم های بازنگری استراتژی؛ طرح ریزی پروژه؛ اجرای پــروژه؛ و بهره برداری از نتایج پروژه زیرسیستم های صفی تلقی شده و زیرسیستم مدیریت تحقیق و توسعه به عنوان ستاد تحقیق و توسعه وظیفه پشتیبانی و رهبری و نظارت بر عملکرد سایر زیرسیستم ها را برعهده دارد.

زیرسیستم اجرای پروژه

فعالیت اول در اجرای پروژه های تحقیق و توسعه مشخص کردن مکانیسم اجرای پروژه است. تصمیم گیری در این زمینه از جنس تصمیمات طراحی و مطالعات یک پروژه است. واحد تحقیق و توسعه به تنهایی ملزم به اجرای همه پروژه های تحقیق و توسعه نیست و در بسیاری از مواقع تمام یا قسمتی از نتایج یک پـــــروژه از بیرون سازمان تامین می گردد.

زیرسیستم بهره برداری از نتایج پروژه

عملکرد اصلی در بهره برداری از نتایج پروژه انتقال و استقرار نتایج پروژه های تحقیق و توسعه به مشتری است. موفقیت این زیرسیستم تاحدود زیادی به عملکرد سایر زیرسیستم ها وابسته است. تعریف و انتخاب پروژه هایی که بیشترین بازدهی را برای یک سازمان دربرخواهند داشت استقبال واحدهای تولید از نتایج پروژه های تحقیق و توسعه را سبب می گردد. اجرای دقیق پروژه ها کسب نتــایج موردانتظار رعایت زمان بندی پروژه و به موقع بودن نتایج پروژه ها اثر بخشی و بکارگیری نتایج پروژه ها را موجب می گردد.

زیرسیستم مدیریت

زیرسیستم مدیریت درواقع حلقه ارتباطی سایر زیرسیستم هاست و با همه زیرسیستم ها در تعامل بوده و مکانیسم های اجرایی این زیرسیستم ها را هدایت می کند. عملکرد صحیح زیرسیستم مدیریت شرط لازم برای موفقیت سایر زیرسیستم هاست چرا که این زیرسیستم ها مبنای عملکردی دارند و موفقیت آنها درگرو مدیریت اجرایی قوی است.
کلیه وظایف مدیریت تحقیق و توسعه و فعالیتهایی که نقش حمایتی و بسترسازی دارند در این زیرسیستم انجام می پذیرند. در واقع تعالی سازمانی واحد تحقیق و توسعه در گرو عملکرد موفق این زیرسیستم است. لذا از این رو در این مجموعه مهندسی و مشاوره چشم انداز واحد بیانیه ،ماموریت وسایر موارد بطور خلاصه به شرح می رساند:

زیرسیستم مدیریت و چشم انداز واحد تحقیق و توسعه در افق ۱۳۹۵

ما برآنیم که به حول قوه الهی به مرجعی یگانه برای تصمیم سازان سازمان تبدیل شویم که با کادر پژوهشی تحلیلگر، مجرّب و متعهّد به آرمان های سازمان و پیشتاز در ایجاد یا شناخت و بکارگیری نوآوری های نوین و خلق ارزش در راستای ارتقای سطح رقابت پذیری بین المللی وملی مجموعه شناخته شود.

بیانیه ماموریت واحد تحقیق و توسعه

• ترویج روحیه پژوهش در شرکت
• مدیریت فعالیت های پژوهشی
• ارائه مشاوره تکنولوژیک به مدیریت و سایر زیرمجموعه های مدیریت
• ایجاد بستر مناسب برای انجام پژوهش های کاربردی و توسعه
• مهندسی و تحقیقات فعالیت دستگاه های اجرایی (داخلی و خارجی)
• استفاده از توان علمی تمام پژوهشگران و بکارگیری پتانسیل های موجود در شرکت، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی معتبر داخلی و خارجی
• دستاورد فعالیتهای این واحد
• شناخت فناوری های نوین و کمک به تصمیم گیرندگان سازمان برای بکارگیری آن
• پاسخگویی به نیازهای جدید دستگاه های اجرایی و مشتریان
• کاهش هزینه های خدمات مشاوره و افزایش بهره وری
• افزایش سودآوری
• رفع موانع خدمات مشاوره
• کاهش ضایعات