اهداف و دیدگاه ها

مهندسان مشاور طرح گارنو با ارائه خدمات مهندسی در زمینه های تخصصی مختلف، همواره ارتفای کیفیت ارائه خدمات و بهبود مستمر اثر بخشی سیستم مدیریت و کیفیت ISO:9001:2015 را مد نظر داشته و در همین راستا با الگو قراردادن و استقرار سیستم مدیریت کیفیت، با رعایت قوانین و استانداردهای فنی و مربوط، خود را به تحقق اهداف ذیل با فراهم نمودن تمامی منابع مورد نیاز به همراه نظام آموزشی مستمر متعهد می داند:
۱- ارتقای سطح رضایت کارفرمایان از طریق شناسایی نیازهای جاری و آتی کارفرما
۲- ایجاد فضای کاری مناسب به منظور ارتقای بهره وری و افزایش رضایت کارکنان و ترغیب و تشویق آنها با عنوان اصلی ترین سرمایه شرکت
۳- ارتقای مستمر سطح کیفیت خدمات شرکت با توجه به استانداردهای مربوطه
۴- ارتقای سطح دانش فنی و تخصصی کارکنان با برنامه ریزی جامع