تجهیزات

لیست تجهیزات نقشه برداری

ردیف

شرح وسایل

تعداد

۱

دوربین توتال با دقت ۵ ثانیه

۳

۲

دوربین ترازیاب

۷

۳

GPS

۵

۴

دوریبن های تئودولیت (زارویه یاب)

۴

۵

متر لیزری

۴

لیست ماشین آلات

ردیف

شرح وسایل

تعداد

۱

خودرو تک دیفرانسیل

۱۴

۲

خودرو دو دیفرانسیل

۳

لیست تجهیزات آزمایشگاه

ردیف

شرح وسایل

تعداد

۱

ﺳﺮی ﮐﺎﻣﻞ اﻟﮏ

۵۴

۲

وﺳﺎﯾﻞ ﻫﯿﺪروﻣﺘﺮی (ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ۶ ﻣﺰور ﻫﯿﺪروﻣﺘﺮی)

۳

۳

دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﺳﺎﮔﺮاﻧﺪ

۳

۴

ﺗﺮازو ﺑﺎ دﻗﺖ ۱/۰-۱/۰-۱/۰

۳

۵

ﺗﺮازو ﺑﺎ دﻗﺖ ۰۰۱/۰

۳

۶

وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ

۳

۷

ﺗﮏ ﻣﺤﻮری

۳

۸

ﺳﻪ ﻣﺤﻮری UU

۳

۹

ﺳﻪ ﻣﺤﻮری CD وCU

۳

۱۰

ﺑﺮش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺎ ۱۰*۱۰

۳

۱۱

ﺑﺮش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ۳۰*۳۰

۳

۱۲

دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺤﮑﯿﻢ

۹

۱۳

ﺗﺮاﮐﻢ

۳

۱۴

دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯽ ﺑﯽ آر (آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ)

۹

۱۵

وﺳﺎﯾﻞ ارزش ﺷﻨﯽ

۳

۱۶

دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮم ﺧﺎﻧﻪ

۳

۱۷

ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻟﻮازم آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ PH، ﮐﻠﺮوﺳﻮﻟﻔﺎت آب و ﺧﺎک

۳

۱۸

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری ﺳﻨﮓ

۳

۱۹

ﺑﺮش ﭘﺮهای ﺻﺤﺮاﯾﯽ

۳

۲۰

ﭘﺎﮐﺖ ﭘﻨﺘﺮوﻣﺘﺮ

۳

۲۱

ﺗﻮروﯾﻦ دﺳﺘﯽ

۳

۲۲

وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺻﻔﺤﻪای

۳

۲۳

دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯽ ﺑﯽ آر ﺻﺤﺮاﯾﯽ

۳

۲۴

ﭼﮑﺶ اﺷﻤﯿﺖ

۳

۲۵

ﭘﻮﯾﻨﺖ ﻟﻮد

۳

۲۶

دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

۳

۲۷

وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎﻣﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ

۳

۲۸

وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎﻣﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺘﻨﯽ

۳

۲۹

وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎﻣﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﯿﺎت آﺳﻔﺎﻟﺖ

۳

۳۰

دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺮﮔﯿﺮی ﺑﺘﻦ و آﺳﻔﺎﻟﺖ

۳

۳۱

دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎری و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﺎری و ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺗﺎ اﻋﻤﺎق

۳