...
محمد صمدانی

سمت: مدیرعامل
...
محمدحسین انجم شعاع

سمت: عضو هیات مدیره – رئیس هیئت مدیره
...
محسن صالحی

سمت: نایب رئیس هیئت مدیره – معاونت توسعه و برنامه ریزی اقتصادی
...
امیر طاهری زاده

سمت: عضو هیات مدیره – معاونت راه و ترابری
...
علیرضا انجم شعاع

سمت: عضو هیات مدیره